Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 15295 και τίτλο «ΠΜΣ Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Θέση συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Επιστημονικής Υποστήριξης

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την ειδικότητα που ζητείται όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την υποβολή πρότασης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: θέση εξωτερικού συνεργάτη ΕΚΠΑ

Αντικείμενο σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη Επιστημονικής υποστήριξης

Υποστήριξη φοιτητών στα πλαίσια εργασιών εξαμήνου και διπλωματικών εργασιών. Επιστημονικός συντονισμός και
σχεδιασμός έρευνας στο ΠΜΣ, υποστήριξη επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΠΜΣ. Συντονισμός δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, κ.λπ.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ ανά μήνα. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Τόπος παροχής έργου: Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Απαραίτητα τυπικά προσόντα εξωτερικού συνεργάτη

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ
  3. Εμπειρία δέκα οκτώ (18) μηνών, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης
  4. Πέντε (5) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή πανελλήνια/διεθνή συνέδρια, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα εξωτερικού συνεργάτη

  1. Εμπειρία πλέον των δέκα οκτώ (18) μηνών, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης
  2. Πλέον των πέντε (5) επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές ή πανελλήνια/διεθνή συνέδρια, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ