Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη μίας (1) θέσης ψυχολόγου -έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου- στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα ψυχολόγου

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Ψυχολογία με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με την ομάδα στόχου
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Περιγραφή καθηκόντων ψυχολόγου

 • Εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των ωφελουμένων
 • Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας και τη συναισθηματική τους αποφόρτιση
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φιλοξενουμένων, σε συνεργασία με το προσωπικό που εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες
 • Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα
 • Τήρηση ατομικού φακέλου για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο και συστηματική επικαιροποίηση αυτού
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση ψυχολόγου

Για την ανωτέρω θέση απαιτούνται:

 • Πτυχίο & Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Κατάθεση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016.

Στη φάση κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας, μπορεί να συμπεριληφθεί αντί για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία να βεβαιώνει τα ανωτέρω. Επίσης να αναφέρεται σε αυτή, ότι στην περίπτωση που επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

 • Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο έκαστη
 • Βιογραφικό σημείωμα

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θεωρούνται προαπαιτούμενα προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη. Η έλλειψη έστω και ενός εκ των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Αποστολή αιτήσεων για τη θέση ψυχολόγου

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6 ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 11/09/2020 έως και 22/09/2020.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:

 • Την λέξη αίτηση
 • Τη θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεται
 • Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου)

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Διευκρινίζεται ότι ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (22/09/2020) η οποία θα αποδεικνύεται από τη σχετική σφραγίδα ή το αποδεικτικό κατάθεσης. Με την παραλαβή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΕΣ.

Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την περάτωση της διαδικασίας επιλογής. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων θα γίνουν δεκτές εντός τριημέρου από την ανάρτηση των εν λόγω αποτελεσμάτων και θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ενιστάμενοι θα ενημερωθούν εγγράφως για την πορεία της ένστασής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφόρηση εγγράφως μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περιγραφή των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Αθήνα, Καλάβρυτα και Αγριά Βόλου

Το έργο αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, στα Καλάβρυτα και στην Αγριά Βόλου, δυναμικότητας 30 ανηλίκων (προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας). Βασικός στόχος της λειτουργίας των Κέντρων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η σταδιακή αυτονόμηση των ασυνόδευτων ανήλικων.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους (ασυνόδευτοι ανήλικοι) με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Ειδικότερα, τα Κέντρα εξασφαλίζουν προστατευμένο περιβάλλον σε ανηλίκους, που βρίσκονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία της οικογένειας τους, μέσααπό ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης με ισότιμην πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, όπως στέγαση, σίτιση, ασφάλεια κ.ά.
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Νομική συμβουλευτική
 • Διερμηνεία για το σύνολο των υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της πρόσβασης των ανηλίκων στο εκπαιδευτικό σύστημα και υποστηρικτική διδασκαλία εντός της δομής (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κλπ)
 • Προαγωγή της υγείας και υπηρεσίες ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση – εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας, κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των φιλοξενουμένων ανηλίκων παροχές σε είδος (είδη ατομικής υγιεινής, ένδυση, υπόδηση, οικονομικό βοήθημα)

Λίγα λόγια για τον Ερυθρό Σταυρό

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα.

Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση.

Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ε.Ε.Σ. συνεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διεθνούς βοήθειας και την αποστολή ανθρωπιστικού υλικού.

Επιπλέον στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2015, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών το Σχέδιο Επείγουσας Έκκλησης για βοήθεια στους πρόσφυγες και μετανάστες.

Στην Ελλάδα, το έργο του Ε.Ε.Σ., είναι πολυδιάστατο (κοινωνική πρόνοια, Ιατρονοσηλευτική φροντίδα, αναζήτηση και επανασύνδεση οικογενειών, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, διάδοση των αρχών Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, προσέλκυση νέων για την προώθηση μέσω του εθελοντισμού των θεμελιωδών αρχών και ανθρωπιστικών αξιών του Κινήματος κλπ.) υλοποιείται σε 83 Περιφερειακά Τμήματα και Επιτροπές.