Η Διεύθυνση Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας της Χώρας (CPS) βοηθά τις χώρες της Περιφέρειας με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και συστημάτων υγείας για την ενίσχυση της καθολικής κάλυψης υγείας.

Λειτουργεί για να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής υγείας βάσει δεδομένων, τεκμηριωμένης, προσαρμοσμένης στο πλαίσιο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ακολουθώντας μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής.

Η Διεύθυνση υποστηρίζει την ενίσχυση τηε ηγεσίας της δημόσιας υγείας, εστιάζοντας στην εφαρμογή πολιτικών που είναι ανθρωποκεντρικές, προάγουν την υγεία, προλαμβάνουν τις ασθένειες και αντιμετωπίζουν τους κονωνικούς και οικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, προωθώντας παράλληλα την ηγεσία στην ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου στην υγεία.

Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την καινοτομία των συστημάτων υγείας, ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη παροχή υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμιας υγείας και κοινοτικών υπηρεσιών που συνδέονται αποτελεσματικά με νοσοκομεία και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Για να γίνει αυτό, η CPS υποστηρίζει της προσπάθειες των χωρών να διευκολύνουν την πρόσβαση για να μην αφήσουν κανέναν πίσω, να βελτιώσουν την οικονομική προστασία, να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας, να αυξήσουν την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και τεχνολογίες και να προωθήσουν την υιοθέτηση και εφαρμογή της ψυχφιακής τεχνολογίας.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών που βρίσκεται στην Αθήνα (Athens Quality of Care Office/QoC) εργάζεται για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ευημερίας, υγείας και προστασίας τηες υγείας σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG). Κύριος στόχος της είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της νότιας Ευρώπης, στην οικοδόμηση ασφαλών, ποιοτικών, αποτελεσματικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας στο επίκεντρο των στρατηγικών μετά τον COVID-19.

Το Γραφείο Αθηνών ενεργεί στους εξής βασικούς τομείς:

Υποστήριξη χώρας, εθνικές στρατηγικές και πλαίσια και ανταλλαγή διδαγμάτων για την κλιμάκωση των επιτυχημένων παρεμβάσεων.
Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση και την αντιπαραβολή πρακτικών και την ειδική ανά χώρα βοήθεια για την ενίσχυση της ποιότητας της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών.

Ποιότητα περίθαλψης και ασφάλεια ασθενών, καινοτομία και σύνθεση γνώσεων.
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας για την ανταλλαγή νέων προσεγγίσεων ποιότητας περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών.

Ανάλυση πολιτικής στον τομέα της ποιότητας της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών.
Αυτή η ροή εργασιών στοχεύει στη συστηματοποίηση των στοιχείων σχετικά με την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών για την ενημέρωση των εθνικών πολιτικών υγείας

Δημιουργία δικτύου, συμμαχίες και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.
Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα αναπτύσσονται και κλιμακώνονται συνεργασίες με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και ομάδες προβληματισμού.

Περιγραφή καθηκόντων

Να παρέχεται υποστήριξη σε ποικίλες προσπάθειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των παιδιών, των εφήβων και των νέων. Αυτές περιλαμβάνουν την υπεράσπιση, τις πρωτοβουλίες πρόληψης, την ανάπτυξη εργαλείων και προτύπων ποιότητας, την ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπάρχοντα δίκτυα, την ανάπτυξη νέων πολιτικών και προγραμμάτων.

Βασικά καθήκοντα:

Υποστήριξη του/των επόπτη/-ων στην εφαρμογή του σχεδίου εργασίας του Προγράμματος για την Ποιότητα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους, σε στενό συντονισμό με ομολόγους και εταίρους.

Διευκόλυνση της προμήθειας αγαθών και οποιονδήποτε τοπικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου σε συνεργασία με τους σχετικούς εταίρους και διασφάλιση της σωστής διανομής και ανάπτυξης των πόρων που προμηθεύονται.

Συμβολή στην προετοιμασία και ενημέρωση ενός σχεδίου επικοινωνίας και προβολής για το πρόγραμμα ψυχικής υγείας που διευκολύνει τις δραστηριότητες υπεράσπισης, προώθησης και επικοινωνίας.

Συμβολή στην ανάπτυξη, ενημέρωση και προσαρμογή των σχετικών προτύπων, πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ, εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων και στις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως απαιτείται, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψυχικής Υγείας του Γραφείου Ποιότητας της Φροντίδας της Αθήνας για Παιδιά και Εφήβους. παροχή τεχνικής συμβολής και εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό πλαίσιο για την οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης έργων σε συντονισμό με τους σχετικούς εταίρους και υπουργεία.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα και βοήθεια στο συντονισμό των δραστηριοτήτων του έργου σε επίπεδο χώρας και διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ σχετικών φορέων, τοπικών αρχών και ΜΚΟ.

Παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων των εταίρων του έργου και των ΜΚΟ και άλλων εκδηλώσεων για την αύξηση της εθνικής ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προβολής και των εκδηλώσεων μέσων ενημέρωσης όποτε απαιτείται. 

Παροχή τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για επισκέψεις μελέτης και αποστολές σε χώρες του προσωπικού της ΠΟΥ και των εμπειρογνωμόνων που έχουν προγραμματιστεί για τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης και της αναφοράς για συμβάντα ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και διασφάλιση παρακολούθησης των συστάσεων.

Εκτέλεση άλλων σχετικών καθηκόντων που απαιτούνται από τους επόπτες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα

Εκπαίδευση

Απαραίτητο: Πτυχίο πανεπιστημίου (επίπεδο Bachelor) στη δημόσια υγεία, την ιατρική ή ισοδύναμους τομείς που σχετίζονται με αυτή τη θέση.
Επιθυμητό: Μεταπτυχιακό ή προχωρημένη εκπαίδευση σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή τομείς που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία.

Εμπειρία

Απαραίτητο: Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε εθνικό επίπεδο που εργάζεται σε συστήματα υγείας/τομείς που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας με/εντός δημοσίων έργων και συνεργασίας με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια υγεία.
Επιθυμητή: Εμπειρία σε συνεργασία με έργα ψυχικής υγείας και υπηρεσίες υγείας. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων που σχετίζονται με την υγεία.

Δεξιότητες

1. Εξοικείωση με την ψυχική υγεία στα συστήματα υγείας και τη δημόσια υγεία.
2. Γνώση των αρχών των επιστημών συμπεριφοράς και των παρεμβάσεων ψυχικής υγείας σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο.
3. Ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και αναφοράς πληροφοριών.
4. Αποδεδειγμένη ικανότητα για άνετη εργασία σε ένα διεθνές, πολυεπιστημονικό, γρήγορο περιβάλλον.
5. Αποδεδειγμένη γνώση των στόχων και των διαδικασιών διεθνών οργανισμών (σύστημα Ηνωμένων Εθνών, δωρητές, μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις) και χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων υγείας σε χώρες.
6. Ικανότητα να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα, καθώς και να βοηθά τους άλλους να κάνουν το ίδιο

Χρήση Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Απαραίτητο: Ειδική γνώση Αγγλικών. Εξειδικευμένη γνώση της τοπικής γλώσσας.
Επιθυμητό: Γνώση Ρωσικής γλώσσας σε ενδιάμεσο επίπεδο.

Αμοιβή

Οι αποδοχές περιλαμβάνουν ετήσιο βασικό μισθό που ξεκινά από 50.665 ευρώ (με την επιφύλαξη υποχρεωτικών κρατήσεων για συνταξιοδοτικές εισφορές και ασφάλιση υγείας, όπως ισχύει) και 30 ημέρες ετήσιας άδειας.

Τύπος εργασίας: NO-B (τουλάχιστον 2 - 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία)

Συμφωνία Σύμβασης: Προσωρινός διορισμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού 420.4

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 4 Μαΐου 2023

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Οργάνωση : Τμήμα Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας Χώρας EU/CPS

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων που αναφέρεται παραπάνω αντικατοπτρίζει τις ρυθμίσεις συστήματος της προσωπικής σας συσκευής.