Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Ψ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Παρεμβάσεις της Ψυχολογίας στο σχολείο και στην κοινωνία σε δύσκολους καιρούς».

Παρεμβάσεις της Ψυχολογίας στο σχολείο και στην κοινωνία σε δύσκολους καιρούς

Κατά την επιστημονική συνάντηση έγκριτοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν σύγχρονα παραδείγματα παρεμβάσεων της επιστήμης της Ψυχολογίας στην σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα με στόχους την ενδυνάμωση των ατόμων, τη διευκόλυνση της προσαρμογής (π.χ., τον περιορισμό των ψυχολογικών επιπτώσεων της πρόσφατης πανδημίας σε ενήλικες) και την πρόληψη δυσκολιών, αφενός, σε μαθητές/τριες, αφετέρου, σε κοινωνικές-επαγγελματικές ομάδες ενηλίκων.

Πρόγραμμα

  • 18:00 - 18:15 Εισαγωγικά – Χαιρετισμοί
  • 18:15 – 18:55 Εφαρμογές μεθόδων κλινικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση: Διεύρυνση της εκπαιδευτικής οπτικής κατανόησης των μαθητών/ριών μέσα από τις αρχές της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων Χριστίνα Ι. Ρούση – Βέργου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Συζήτηση
  • 19:10 – 19:50 Μένω στο σπίτι – Σκέφτομαι θετικά: Αποτελεσματικότητα μιας διαδικτυακής ομαδικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
    Α. Μπρούζος, Χ. Τάσση , Β. Σταύρου , Σ. Βασιλόπουλος, Β. Μπαούρδα, Κ. Μόσχου, & Κ. Ο. Μπρούζου 
  • Συζήτηση
  • Συμπεράσματα – Λήξη της συνάντησης

Πρόσβαση στην επιστημονική διαδικτυακή συνάντηση ψυχολογίας ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο

Περιλήψεις εισηγήσεων για την επιστημονικη συνάντηση ψυχολογίας

Εφαρμογές μεθόδων κλινικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση: Διεύρυνση της εκπαιδευτικής οπτικής κατανόησης των μαθητών/ριών μέσα από τις αρχές της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων

Χριστίνα Ι. Ρούση – Βέργου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μια μεταφορά θεωριών και μεθόδων από την Κλινική Ψυχολογία στην Εκπαιδευτική / Σχολική Ψυχολογία. Αν και αρχικά η κλινική οπτική εστιάζεται στο πρόβλημα και στην αποκλίνουσα συμπεριφορά στοχεύοντας στην θεραπευτική αλλαγή, αυτό δεν την εμποδίζει να αναπτύσσει θεωρίες και να υιοθετεί μεθόδους που συνδέονται με μια βαθύτερη αποκωδικοποίηση και κατανόηση των μηχανισμών εγκατάστασης και ανάπτυξης των ανθρώπινων συμπεριφορών γενικότερα.

Με μια προσεκτική μεταφορά και τηρουμένων των αναλογιών, η Γνωστική – Συμπεριφορική Θεωρία / Θεραπεία (ΓΣΘ) και η Θεωρία / Θεραπεία Σχημάτων (ΘΣ) μπορούν να συμβάλουν σε δύο βασικά πεδία, αντίστοιχα:

α) στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο διευκόλυνσης της σχολικής προσαρμογής των μαθητών/ριών,

β) στην ενδυνάμωση της συναισθηματικής σχέσης και της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Στη ΓΣΘ η ανθρώπινη εμπειρία κατανοείται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τεσσάρων βασικών στοιχείων: της φυσιολογίας (βιολογικό υπόβαθρο), των γνωστικών διεργασιών, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς (σκόπιμη ή ακούσια), χωρίς βέβαια να αγνοείται και το ευρύτερο οικολογικό πλαίσιο (κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες).

Η ΓΣΘ αποτελεί έναν συγκερασμό συμπεριφοριστικών και γνωσιακών στρατηγικών, oι οποίες (μεταξύ των άλλων) στοχεύουν στην αποτύπωση και τροποποίηση των νοητικών συστημάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί η γνωστική και συμπεριφοριστική αλλαγή. Η Θεραπεία Σχημάτων στηρίζεται σε μία θεωρία που εξηγεί το πώς διαμορφώνονται οι τρόποι επικοινωνίας μας με τους άλλους στα βαθύτερα επίπεδα της εκφοράς τους, πέρα δηλαδή από τα προφανή πλαίσια του στόχου της επικοινωνίας, του μηνύματος και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα με έμφαση στον εντοπισμό των ακάλυπτων αναγκών και στο πώς αυτές μπορούν να αλλοιώσουν την επικοινωνία.

«Μένω Σπίτι – Σκέφτομαι Θετικά»: Εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, των θεραπευτικών παραγόντων και της εξ αποστάσεως εμπειρίας μιας διαδικτυακής ομαδικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19

Ανδρέας Μπρούζος, Χριστίνα Τάσση, Βαΐα Σταύρου, Στέφανος Βασιλόπουλος, Βασιλική Μπαούρδα, Καλλιόπη Μόσχου, & Κάτια Ουρανία Μπρούζου 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών, HeinrichHeineUniversity, Germany

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της έκβασης των θεραπευτικών παραγόντων και της εξ αποστάσεως εμπειρίας μιας διαδικτυακής παρέμβασης, που αποσκοπούσε στον περιορισμό των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και των επακόλουθων μέτρων για τον έλεγχό της. Οι συμμετέχοντες (N = 82, M.Ο. ηλικίας = 33.07, Τ.Α. = 9.55) ήταν Έλληνες ενήλικες, οι οποίοι συγκρότησαν μια ομάδα παρέμβασης (n = 44) και μια ομάδα ελέγχου (n = 38). Η ομάδα παρέμβασης συμμετείχε σε μια διαδικτυακή, ομαδική παρέμβαση έξι συνεδριών, συνολικής διάρκειας δύο εβδομάδων.

Η παρέμβαση στόχευε στην ενίσχυση των προσωπικών δυνατοτήτων και της ψυχικής ανθεκτικότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στη μείωση της ψυχοκοινωνικής δυσφορίας λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος δεδομένα συλλέχθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, αλλά και επαναληπτικά έπειτα από δύο εβδομάδες, με τη διαδικτυακή χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς για τη μέτρηση του επιπέδου της ενσυναίσθησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας, των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, του αισθήματος μοναξιάς, της κατάθλιψης και του άγχους, και του φόβου για τη διασπορά του κορωνοϊού.

Οι συμμετέχοντες της ομάδας παρέμβασης μετά την εφαρμογή της συμπλήρωσαν δύο επιπλέον ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς για την ανίχνευση των θεραπευτικών παραγόντων και την αξιολόγηση της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση για την ομάδα παρέμβασης στο επίπεδο άγχους, κατάθλιψης, μοναξιάς, φόβου και βίωσης αρνητικών συναισθημάτων, και στατιστικά σημαντική αύξηση στο επίπεδο ενσυναίσθησης, ψυχικής ανθεκτικότητας και βίωσης θετικών συναισθημάτων.

Τα δεδομένα για τους θεραπευτικούς παράγοντες και την εξ αποστάσεως συμβουλευτική βρίσκονται υπό επεξεργασία και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην ημερίδα. Η πρακτική και ερευνητική αξία των ευρημάτων συζητάται.