Σκοπός: Οι αντίστοιχες προϋπάρχουσες κλίμακες έχουν αξιολογήσει τη συναισθηματική έκφραση με βάση ποσοτικές παραμέτρους (π.χ πόσο συχάν εκφράζεται το συναίσθημα, σε ποιό βαθόμ κτλ.). Αντίθετα, η παρούσα κλίμακα αξιολογεί την ποιότητα της έκφρασης συναισθημάτων. Η ποιότητα αναφέρεται αφενός στο πλαίσιο, τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η συναισθηματική έκφραση, και αφετέρου στη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα και την αντίδραση του ακροατή.

Σύντομη Περιγραφή: Η κλίμακα αποτελείται από 24 ερωτήσεις, 12 θετικές και 12 αρνητικές. Οι εξεταζόμενοι εκφράζουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε ερώτηση σε μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων, τύπου Likert.

Τρόπος βαθμολόγησης: Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι αθροιστικός, με αντιστροφή ορισμένων ερωτήσεων.

Εγκυρότητα: Η κλίμακα συσχετίζεται θετικά με μετρήσεις κοινωνικής στήριξης και αρνητικά με μετρήσεις αρνητικής διάθεσης(negative affect). Δεν έχει καμία σχέση με την ποσότητα της συναισθηματικής έκφρασης. Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων έδωσε δύο κύριους παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αφορούσε ερωτήματα σχετικά με το πλαίσιο της συναισθηματικής έκφρασης. Ο δεύτερος παράγοντας συγκέντρωσε ερωτήματα σχετικά με τις αντιδράσεις στη συναισθηματική έκφραση.

Αξιοπιστία: Η κλίμακα έχει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cron-bach's α 0,81).

Κύρια βιβλιογραφική πηγή: Panagopoulou, E. & Maes, S. (in press). Emotional expression in anticipation of cardia surgery. Effects of preoperative distress. Journal of Health Psychology.
Panagopoulou, E, (2001). Matters of the heart. Emotional expression in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Enschede, The Netherlands: Print-partners Ipskamp.
 
Πηγή άρθρου: Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα - Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Α.Σταλίκας, Σ.Τριλίβα, Π.Ρούσση