find job006

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ζητεί την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

σύμφωνα με την από 20.8.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/25883 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 - ΦΕΚ 280/Α΄/2006, τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 - ΦΕΚ 28/Α΄/94 όπως ισχύει, το N. 4139/2013 - ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 - ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΜOSAIC)
- 9 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)
- 3 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
- 1 άτομο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)
- 3 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)
- 2 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)
- 6 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ)
- 5 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ)
- 6 άτομα

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά την πρόσληψη.

Οι θέσεις για τις οποίες δεν θα βρεθούν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) θα επαναπροκηρυχθούν.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
 • Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης.
 • Να ομιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.
 • Εφόσον είναι άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης. Συγκεκριμένα δεν δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Το κώλυμα πρόσληψης δεν ισχύει για τους Ειδικούς Θεραπευτές (Απόφοιτοι Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος σύμφωνα με το αρ 51/Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Να μην έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Αναλυτικά, για κάθε θέση τα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη είναι :

Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στη ψυχολογία.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
 • Ξένη γλώσσα.

Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 • Πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
 • Ξένη γλώσσα.

Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

 • Πτυχίο κοινωνιολογίας
 • Επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
 • Ξένη γλώσσα.

Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ)

 • Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης από αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο (2 ) έτη.
 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Επαγγελματική εμπειρία μετά την αποφοίτησή τους σε οποιαδήποτε απασχόληση από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Επειδή η μοριοδότηση και επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης τα οποία αντιστοιχούν στα απαιτούμενα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν όλα τα πεδία με τα απαιτούμενα προσόντα ή αν συμπληρώσουν άλλα πεδία από αυτά που απαιτούνται ή αν αναφέρουν προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που διαθέτουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, και οι υποψήφιοι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, έστω και αν προσκομίσουν εκ των υστέρων τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το