Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά την έναρξη της πρόσληψης.

Ελλείψει οποιωνδήποτε απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης (γενικών ή ειδικών) η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι θέσεις για τις οποίες δεν θα βρεθούν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) θα επαναπροκηρυχθούν.

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους

Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να ομιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.

Εφόσον είναι άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο έναρξης της πρόσληψης.

Συγκεκριμένα δεν δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Η ανικανότητα πρόσληψης αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Το κώλυμα πρόσληψης δεν ισχύει για τους Ειδικούς Θεραπευτές (Απόφοιτοι Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος σύμφωνα με το αρ 51/Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Να μην έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών.

Αναλυτικά, για κάθε θέση τα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη είναι:

ΠΕ Ψυχολόγος

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως εξήντα (60) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ξένη γλώσσα.

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως εξήντα (60) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ξένη γλώσσα.

ΠΕ Κοινωνιολόγος

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Κοινωνιολογία.

Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως εξήντα (60) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.

Ξένη γλώσσα.

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως εξήντα (60) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ξένη γλώσσα.

ΔΕ Ειδικός θεραπευτής

Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης από αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επαγγελματική εμπειρία μετά την αποφοίτησή του σε οποιαδήποτε απασχόληση από έναν (1) έως εξήντα (60) μήνες.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́(Πίνακας θέσεων) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́(Απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης) της παρούσας, πρέπει:

IΝα συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου kethea.gr:

Η σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Επειδή η μοριοδότηση και επεξεργασία των Αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης τα οποία αντιστοιχούν στα απαιτούμενα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που διαθέτουν.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Το εμπρόθεσμο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ. Οι διαδικασίες υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.