Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται από ψυχολογική και θεολογική σκοπιά το ζήτημα της κλιματικής – περιβαλλοντικής κρίσης, η οποία έχει επιφέρει μια πληθώρα επιπτώσε-ων στη ζωή του ανθρώπου και, γενικά, σε όλα τα έμβια όντα του πλανήτη μας.

Οι επι-πτώσεις αυτές, που αφορούν τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική υγεία του ανθρώ-που, καθώς και σε όλο τον κόσμο (έμβιο και φυτικό) συνολικά, γίνονται εμφανείς σε πα-γκόσμια κλίμακα, αν και με διαφορετική έκταση και ένταση σε κάθε χώρα.

Πρόκειται για ένα φλέγον ζήτημα, που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ειδικούς επιστήμονες (περιβαλλοντολόγους, ψυχολόγους, θεολόγους, φιλόσοφους κ.ά.). Αρχικά, εξετάζονται όλα τα συστήματα σκέψης και Φιλοσοφίας, που έχουν ασχοληθεί με το περιβάλλον και με τη σχέση του ανθρώπου με αυτό, από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα.

Το βάρος της έρευ-νας πέφτει στο πώς βλέπει το συγκεκριμένο ζήτημα η Ψυχολογία της Θρησκείας, στην οποία ―τα τελευταία χρόνια― ευδοκιμεί η λεγόμενη Οικοψυχολογία και η Περιβαλλο-ντική Ψυχολογία της Θρησκείας, δηλαδή μια πνευματική στάση ζωής, που καλείται να δώσει απαντήσεις στο πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα του σύγχρονου αλλά και του μελλο-ντικού, προφανώς, κόσμου.

Ιδιαίτερα, η Ορθόδοξη χριστιανική Θεολογία και πνευματι-κότητα τονίζουν αφενός τη στενή σχέση μεταξύ Ψυχολογίας, πνευματικότητας και περι-βαλλοντικής συνείδησης, καθώς και τις βαθιά πνευματικές διαστάσεις αυτού του προβλή-ματος, και αφετέρου την ευθύνη που έχουμε ως άνθρωποι απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει ως διαχειριστές και (όχι εκμεταλλευτές) της Κτίσης.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου Οικοψυχολογία και οικολογία των ανθρωπίνων επιδόσεων

Ο συγγραφέας, στο πρώτο μέρος, πραγματεύται τις γνωστικές επιδράσεις στον άνθρωπο και στις κοινωνίες Συγκεκριμένα, μιλάει για τις εξής θεματικές ενότητες:

Κεφάλαιο Ι. Η επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο
Το φυσικό περιβάλλον και η γένεση των πολιτισμών
Φυσιοκρατικές αντιλήψεις της αρχαίας εποχής
Πανενθεϊσμός και νεότερες φυσιοκρατικές αντιλήψεις

Κεφάλαιο ΙΙ. Ψυχικές και αισθητικές επιδράσεις στον άνθρωπο και στις κοινωνίες
Ψυχικές επιδράσεις (ατομικές και συλλογικές)
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ψυχολογική ευστάθεια
Αισθητική επίδραση και αισθητική περιβαλλοντική προσέγγιση

Κεφάλαιο III. Βιολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο και στις κοινωνίες
Φυσικό περιβάλλον και υγεία
Η διασύνδεση της υγείας με το περιβάλλον κατά την προχριστιανική περίοδο
Το περιβαλλοντικό ρίσκο και η κατάσταση υγείας του πληθυσμού

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στις ανθρώπινες προβολές πάνω στη φύση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Κεφάλαιο Ι. Φιλοσοφκές, μεταφυσικές και ψυχικές προβολές της φύσης
Η υποκειμενική θεώρηση της περιβαλλοντικής κρίσης
Η διαχείριση της φύσης και παρεμβάσεις στην ανθρώπινη ψυχολογία
Ανθρώπινες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη φύση

Κεφάλαιο ΙΙ. Θρησκευτικές προβολές της φύσης
Ανθρώπινες συμπεριφορές απέναντι στη φύση
Η ιερότητα της φύσης
Η εκμετάλλευση της φύσης
Περιβαλλοντική ψυχολογία της θρησκείας
Η ορθόδοξη θεολογία ως το θεμέλιο μιας περιβαλλοντικής ψυχολογίας της θρησκείας
Η βαθιά Οικολογία (deep ecology) ως σύγχρονη εκδοχή πνευματικότητας
Η επίδραση της βαθιάς οικολογίας στις παγκόσμιες θρησκείες
Οικολογία και νέα πνευματικότητα
Πνευματική και πολιτιστική οικολογία
Το πνεύμα της Οικολογίας και το Άγιο Πνεύμα

Κεφάλαιο III. Θεολογικές προβολές της φύσης
Οικοθεολογία και Οικοψυχολογία
Μελέτες περίπτωσης
Κοσμική και εσχατολογική ερμηνεία του «τέλους του κόσμου»
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως εσχατολογικά προβλήματα
Αρχές και θεωρίες της Οικοθεολογίας

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην κοινωνική υπευθυνότητα και το περιβάλλον

Κεφάλαιο Ι. Ηθική υπευθυνότητα
Η ηθική του περιβάλλοντος
Η ψυχολογία της μέριμνας για το περιβάλλον
Η επικοινωνιακή διάσταση της περιβαλλοντικής μέριμνας
Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και η διαβίωση των τοπικών κοινοτήτων
Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις
Η σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας
Κοινωνική υπευθυνότητα και περιβάλλον
Η ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης
Η ηθική των επιχειρήσεων

Αποκτήστε το βιβλίο Οικοψυχολογία Και Οικολογία Των Ανθρωπίνων Επιδόσεων από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR

Σχετικά με τον συγγραφέα Γιώργο Φουντουλάκη

fountoulakis giorgosΓεννημένος στην Αθήνα, τυγχάνει πτυχιούχος της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αριστούχος διδάκτωρ του ΕΚΠΑ (Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών), μεταδιδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Περιβαλλοντική Ψυχο-λογία της Θρησκείας) και υποψήφιος διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Ψυχολογία της Θρησκείας), όντας υπότροφος του ιαπωνικού ιδρύματος “Sasakawa“.

Ο κ. Φουντουλάκης είναι συγγραφέας επιστημονικών μονογραφιών, ενώ έχει συμμε-τάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες πάνω σε θέματα Ψυχο-λογίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας.

Αρθρογραφεί σε έγκριτα ελληνικά και ξενόγλωσ-σα περιοδικά, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στα αντικείμενα του της Ψυχολογίας τής Θρησκείας και της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας της θρησκείας.

Έχει ασκή-σει διδακτικό έργο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2022 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.Δ.Ι. Π) του Τμήματος της Κοι-νωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η Ψυχολογία της Θρη-σκείας, η Φιλοσοφία, η Περιβαλλοντική Ψυχολογία της Θρησκείας και η Θρησκευτική Ψυχοπαθολογία.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Σοφία Κοσμίδου

kosmidou sofiaΤμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.