Εργασιακή ικανοποίηση είναι τα θετικά συναισθήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι για την εργασία τους και η οποία αποτελεί απόρροια μιας θετικής αξιολόγησης των συστατικών της.  Με πιο απλά λόγια, αναφέρεται στο κατά πόσο αρέσει στο άτομο η δουλειά του καθώς και οι διαφορετικές πτυχές της. 

Ποιες είναι οι διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης;

  •  Μισθός: Το μέγεθος της αμοιβής που λαμβάνεται απο τον εργαζόμενο καθώς και η αντιλαμβανόμενη αμεροληψία της αμοιβής.
  • Εργασία: Ο βαθμός στον οποίο τα καθήκοντα της εργασίας εκλαμβάνονται απο το άτομο ως ενδιαφέροντα και του εξασφαλίζουν ευκαίριες για μάθηση.
  • Ευκαιρίες προαγωγών: Η διαθεσιμότητα ευκαιριών για προαγωγή και εξέλιξη.
  • Επόπτης / προϊστάμενος : Οι ικανότητες των ατόμων αυτών να δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τους εργαζομένους με ποικίλους τρόπους.
  • Συνάδελφοι: Ο βαθμός στον οποίο οι συνάδελφοι είναι φιλικοί, ικανοί και υποστηρικτικοί.

Ποιες είναι οι θεωρίες που ερμηνεύουν την έννοια της εργασιακής ικανοποίησης;

1.  Θεωρία των δύο παραγόντων για την εργασιακή ικανοποίηση: Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια απορρέουν απο διαφορετικές ομάδες μεταβλητών. Οι εσωτερικές μεταβλητές που οδηγούν στην παρακίνηση, όπως είναι οι ευκαιρίες προαγωγής, οι ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και υπευθυνότητα, σχετίζονται περισσότερο με την εργασιακή ικανοποίηση. Ενώ, οι εξωτερικές μεταβλητές όπως είναι οι εργασιακές συνθήκες, η αμοιβή και η ασφάλεια, συσχετίζονται περισσότερο με την εργασιακή δυσαρέσκεια. Η θεωρία αυτή βρίσκει μικρή υποστήριξη απο τους ερευνητές.

2. Η θεωρία της κοινωνικής επεξεργασίας πληροφοριών: Η εργασιακή ικανοποίηση είναι κοινωνικά κατασκευασμένη έννοια, με αποτέλεσμα το άτομο να μη διαμορφώνει άποψη για την εργασία του μέχρι να ερωτηθεί για αυτήν.  Και αυτή η θεωρία δε βρίσκει σημαντική υποστήριξη. 

3. Η θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας: Οι εργασίες που χαρακτηρίζονται απο τα πέντε χαρακτηριστικά εργασίας ( η ταυτότητα της εργασίας, η σημασία της εργασίας, η ποικιλία των δεξιοτήτων, η αυτονομία και η επανατροφοδότηση) οδηγούν σε μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Η συγκεκριμένη θεωρία επιβεβαιώνεται απο έρευνες παρέχοντας ισχυρές ενδείξεις για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της. 

4. Η Θεωρία που σχετίζεται με τις ατομικές διαφορές: Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να ικανοποιούνται πιο εύκολα. Ενώ, άλλοι είναι αρνητικοί και κριτικοί με τα πράγματα και είναι συνήθως λιγότερο ευχαριστημένοι. Ο νευρωτισμός και η προσήνεια, καθώς και η εσωτερική έδρα ελέγχου και η υψηλή αυτοεκτίμηση συνδέονται με υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. Η συγκεκριμένη θεωρία είναι σχετικά πρόσφατη γι’ αυτό δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά.

5. Θεωρία που υποστηρίζει οτι τα αίτια της εργασιακής ικανοποίησης είναι ένας συνδυασμός ατομικών και καταστασιακών παραγόντων: Η εργασιακή ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ του τι πιστεύει το άτομο οτι διέθεσε στην εργασία του και του τι αποτελέσματα εισέπραξε. Όσο περισσότερο το άτομο εκλαμβάνει οτι έχει εισπράξει περισσότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με ό,τι έχει δώσει, τόσο πιο ικανοποιημένο αισθάνεται. 

Ασύγχρονο - Online Σεμινάριο στην πλατφόρμα του Psyversity: Διαχείριση Διαπροσωπικών Συγκρούσεων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε άνθρωπο βιώνει και καλείται να διαχειριστεί μία διαπροσωπική σύγκρουση: σε οικογενειακό, συναισθηματικό, επαγγελματικό, φιλικό επίπεδο.

Ποιες είναι οι συνέπειες της εργασιακής ικανοποίησης;

-Εργασιακή απόδοση: Σε γενική ομολογία όσο πιο ικανοποιημένος είναι ένας εργαζόμενος απο τη δουλειά του, τόσο και πιο αποδοτικός θα είναι. 

-Ικανοποίηση απο τη ζωή: Η εργασιακή ικανοποίηση συμβάλλει στην ικανοποίηση απο τη ζωή καθώς και το αντίστροφο, αφού αυτή η σχέση είναι αμοιβαία.

-Φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά: Οι οργανωσιακές συμπεριφορές που είναι οικειοθελείς συνδέονται σε υψηλό βαθμό με την εργασιακή ικανοποίηση. Σε αυτή τη σχέση σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η δικαιοσύνη στους χώρους εργασίας, καθώς όταν το άτομο νιώθει οτι εργάζεται σε ένα δίκαιο περιβάλλον, του γεννάται το συναίσθημα της εμπιστοσύνης, που με τη σειρά του, του δημιουργεί την επιθυμία να προσφέρει περισσότερα στο πλαίσιο που εργάζεται.

-Αντιπαραγωγικές εργασιακές συμπεριφορές: Όσο πιο ικανοποιημένος είναι ένας εργαζόμενος, τόσο πιο σπάνιο είναι να εμφανίζει αντιπαραγωγικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας του. Όπως να απουσιάζει συχνά απο την εργασία του χωρίς σοβαρό λόγο, να καθυστερεί και να επιθυμεί να αποχωρήσει οριστικά απο αυτήν. Καταστάσεις, δηλαδή που μειώνουν και επηρεάζουν παράλληλα την απόδοση και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

Ποιοι τρόποι μπορούν να προάγουν την εργασιακή ικανοποίηση;

Μελετώντας τις συνέπειες της εργασιακής ικανοποίησης, γίνεται αντιληπτό πως είναι ζωτικής σημασίας οι οργανισμοί να μεριμνούν έτσι ώστε οι εργαζόμενοι τους να είναι ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι απο την εργασία τους. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες προτάσεις για τον σκοπό αυτό. 

1. Ανταμείψτε δίκαια τους ανθρώπους:  Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν οτι οι αμοιβές και οι πρόσθετες παροχές στους χώρους εργασίας κατανέμονται με άδικο τρόπο συνήθως νιώθων δυσαρέσκεια απο την εργασία τους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι αμοιβές να δίνονται με αμερόληπτο τρόπο και να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ποιες πρόσθετες παροχές επιθυμούν περισσότερο. Με αυτό τον τρόπο παρατηρείται πως η εργασιακή ικανοπίηση αυξάνεται. 

2. Βελτιώστε την ποιότητα της εποπτείας:  Όταν οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως οι επόπτες είναι ικανοί, τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό και έχουν στο μυαλό τους το συμφέρον τους, τότε η εργασιακή ικανοποίηση με τη σειρά της αυξάνεται. Παράλληλα είναι σημαντικό να νιώθουν πως τα κανάλια επικοινωνίας με τους επόπτες τους είναι ανοικτά. 

3. Τοποθετήστε τους ανθρώπους σε εργασίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα τους: Οι άνθρωποι όσο περισσότερο θεωρούν οτι τα ενδιαφέροντα τους μπορούν να βρούν ανταπόκριση στον επαγγελματικό τους χώρο, τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι απο τη δουλειά τους. 

4.  Αποκεντρώστε την οργανωσιακή ισχύ:  Η αποκέντρωση είναι ο βαθμός στον οποίο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων έγκειται σε αρκετούς ανθρώπους, και όχι μόνο σε έναν ή σε λίγους. Όταν η ισχύς αποκεντρώνεται, επιτρέπεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως να συμμετέχουν ελεύθερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η ρύθμιση τονώνει τα αισθήματα ικανοποίησης τους, διότι τους οδηγεί να πιστέψουν οτι μπορούν να ασκήσουν επίδραση στον οργανισμό όπου εργάζονται. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αντωνίου, Α. Σ. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  

Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2019). Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.  

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Σοφία Σπανορρήγα

spanoriga sofiaΨυχολόγος , Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ιδιαίτερη μελέτη-εξειδίκευση σε θέματα Οργανωσιακής Ψυχολογίας